dopłaty

2 miliony na ścieki i kanalizację

Od 2 listopada będzie można ubiegać się o przyznanie pomocy z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na gospodarkę wodno-ściekową.
Chodzi o nabór w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa. Wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 obliguje samorządy województw do poprawy warunków życia na obszarach wiejskich poprzez zapewnienie ludności zamieszkującej te tereny dostępu do niezbędnej infrastruktury technicznej. Służyć temu będzie poddziałanie „Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. W ramach działania będą realizowane m.in. inwestycje dot. gospodarki wodno-ściekowej. Maksymalna wielkość pomocy na tego typu operacje, ze środków EFRROW, wyniesie 2 mln zł na beneficjenta. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 36,37 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, pochodzić będzie ze środków własnych beneficjenta. O wsparcie będzie mogła ubiegać się gmina, spółka, w której jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego oraz związki międzygminne. Dofinansowaniem objęte zostaną inwestycje polegające na budowie, przebudowie lub wyposażeniu obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę, lub odprowadzania i oczyszczania ścieków: Ostateczny termin składania wniosków o przyznanie pomocy upływa 21 listopada 2016 r. o godzinie 1500 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich I Rolnictwa

About the author

gazetarolnika.pl

gazetarolnika.pl

Add Comment

Click here to post a comment