dopłaty

Agencja czeka na młodych rolników

Zgodnie z zasadami udzielania wsparcia młodym rolnikom na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania, które obowiązują w PROW 2014-2020, premie w wysokości 100 tys. zł wypłacane są w dwóch ratach. Wypłatę pierwszej raty pomocy w wysokości 80 tys. zł rolnik otrzymuje w ciągu 90 dni od momentu złożenia wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty podlegają kontroli, w tym również sprawdzeniu, czy beneficjent zrealizował warunki wymienione w decyzji o przyznaniu pomocy. Chodzi tu o kupno lub wejście w posiadanie gospodarstwa, którego rozwoju dotyczy biznesplan, rozpoczęcie prowadzenia tego gospodarstwa. Młody rolnik powinien też posiadać ubezpieczenie społeczne w KRUS w pełnym zakresie, a także uzyskać wpis do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Musi również zacząć prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów. Obowiązuje go także rozpoczęcie realizacji biznesplanu. Aby otrzymać pozostałe 20 tys. zł premii rolnik musi zrealizować inwestycje wpisane do biznesplanu, a następnie złożyć wniosek o wypłatę pomocy. Powinien to zrobić przed upływem 3 lat od wypłacenia pierwszej raty pomocy. Agencja przypomina, że premia w całości ma być przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 70 proc. kwoty pomocy. Inwestycje w środki trwałe mogą dotyczyć wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. Natomiast inwestycja budowlana kwalifikuje się do objęcia wsparciem wyłącznie wówczas, gdy zostanie zrealizowana na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy czy beneficjenta lub gdy grunty te stanowią przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, lub od jednostek samorządu terytorialnego. Inwestycji w środki trwałe nie finansuje się z innych środków publicznych. Różne formy pomocy można łączyć wyłącznie w przypadku, gdy dotyczą one innej kategorii kosztów lub w przypadku, gdy są one stosowane do odrębnych projektów stanowiących część operacji lub kolejnych etapów operacji. Na razie tylko 1544 spośród 2625 beneficjentów z naboru przeprowadzonego w 2015 r. złożyło już wnioski o płatność, a 1086 już ją otrzymało. GEM

About the author

gazetarolnika.pl

gazetarolnika.pl

Add Comment

Click here to post a comment