dopłaty

Dopłaty do materiału siewnego

▊Agencja Rynku Rolnego poinformowała, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny, lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W powyższym terminie będzie można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny, lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2016 r. do 15 czerwca 2017 r.): zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych (sporządzonych z gatunków roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka). Składając wniosek o przyznanie dopłaty, warto zwrócić uwagę na to, że: wysokość stawek dopłat obowiązujących w 2017 r. będzie określona w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września, decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM, w przypadku mieszanek zbożowych i pastewnych dopłatą mogą być objęte tylko te mieszanki, w skład których wchodzą jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany, obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty w 2017 r. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty zostały zamieszczone w dokumencie „Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”, dostępnym na stronie internetowej ARR. Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.  Oprac. GEM

About the author

gazetarolnika.pl

gazetarolnika.pl

1 Comment

Click here to post a comment

  • Wysokosc stawek bedzie wyliczana z uwzglednieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach zlozonych do OT ARR, gatunkow roslin uprawnych objetych doplata oraz srodkow finansowych przeznaczonych na te doplaty w danym roku”, wyjasnia ARR.