Został już przygotowany poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie. Trwają intensywne prace legislacyjne nad tym projektem i w najbliższym czasie Sejm RP rozpatrzy ten projekt podczas drugiego czytania. Rozwiązania prawne przewidziane w powyższym projekcie ustawy uwzględniają postulaty rolników, zgłaszane przez nich od wielu lat, a dotyczące zasad naprawiania szkód w uprawach i płodach rolnych spowodowanych przez zwierzynę łowną oraz podczas polowania. Przede wszystkim, zgodnie z powyższym projektem, szkody szacowane będą przez  wojewodów (i ich przedstawicieli) właściwych ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód, co oznacza, że będą szacowane przez obiektywnych i niezależnych ekspertów, a nie — jak dotychczas – przez przedstawicieli zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich. Dzięki temu, odszkodowania za szkody pokrywać będą rzeczywiste, faktycznie poniesione przez rolników straty. Ponadto, w projekcie proponuje się utworzyć Fundusz Odszkodowawczy, którego dysponentem będzie minister środowiska. Przychody tego Funduszu pochodzić będą głównie z rocznych składek wnoszonych przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, co zagwarantuje pewność źródła finansowania przyznawanych rolnikom odszkodowań. GEM

Leave a Reply

  • (not be published)