dopłaty

Pieniądze na grupy producenckie

W poprzedniej perspektywie finansowej dużo grup producenckich powstało na Podkarpaciu. Fot. podrb.pl
Pieniądze trafią do nowych grup producentów rolnych, w skład których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne. Pomoc może być przyznana podmiotom, które zostały uznane na podstawie przepisów prawa za grupy producentów rolnych nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. Poza tym są jeszcze dodatkowe warunki: grupa producentów została uznana przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, na podstawie planu biznesowego, łączy producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli wcześniej członkami grupy producentów lub organizacji producentów, wykonuje swoją działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, tj. zatrudnia mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro, zadeklaruje realizację planu biznesowego w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia. Pieniędzy nie można otrzymać na tworzenie grup producentów zajmujących się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz grup działających w sektorze owoców i warzyw. Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy liczonych od dnia jej uznania. Wysokość pomocy finansowej, jaką może otrzymać grupa, zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach i wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 8 proc., w trzecim roku – 6 proc., w czwartym roku – 5 proc., w piątym roku – 4 proc. Jakie kwoty wchodzą w grę? Ryczałtowa pomoc przewidziana w PROW 2014-2020 jest niemal dwukrotnie wyższa od poziomu pomocy ustanowionej dla grup producentów rolnych w ramach PROW 2007-2013, co wpłynie na wyższy poziom wsparcia, szczególnie mniejszych grup producentów, o niższych przychodach ze sprzedaży. Limit pomocy wynosi 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy i pozostaje na niezmienionym poziomie w kolejnych latach. W pierwszym roku działalności grupy producentów rolnych mogą otrzymać wyprzedzające finansowanie pomocy, jeżeli grupa złoży taki wniosek w Oddziale Regionalnym ARiMR w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja przyznająca grupie pomoc finansową stała się ostateczna. Kwota wyprzedzającego finansowania nie może być wyższa niż 50 tys. zł. Udział krajowych środków na współfinansowanie pomocy w tym działaniu wynosi 36,37 proc. (63,63 proc.  pomocy finansowane jest ze środków UE). Kwota wyprzedzającego finansowania będzie rozliczana przez ARiMR w ramach składanych przez grupę wniosków o płatność. Kryteria oceny wniosków Na preferencyjne warunki w przyznawaniu pomocy będą mogły liczyć grupy producentów, jeżeli są zorganizowane w formie spółdzielni i zrzeszają producentów w następujących kategoriach: produkty wysokiej jakości (w szczególności rolnictwa ekologicznego), świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe świeże, chłodzone, mrożone, bydło żywe, mięso wołowe, owce lub kozy żywe, wełna owcza lub kozia, mięso owcze lub kozie, miód naturalny lub jego produkty pszczele, rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego i szyszki chmielowe. Punkty przyznawane będą także, jeśli grupy zrzeszają jak największą liczbę członków w danej kategorii, zrzeszają producentów rolnych, których produkcja objęta została dobrowolnym ubezpieczeniem, mają siedzibę w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym, planują w ramach planu biznesowego inwestycje, które przyczyniają się do realizacji celu innowacyjności lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu czy ochrony środowiska, zatrudniają na podstawie umowy o pracę co najmniej dwie osoby na pełne etaty lub jedną osobę niepełnosprawną. Beneficjent zobowiązany jest m.in. do zrealizowania wszystkich działań i inwestycji zatwierdzonych w planie biznesowym. Wypłata ostatniej, piątej płatności nastąpi po potwierdzeniu prawidłowego wywiązania się z tego obowiązku. Warto się zrzeszać Przynależność rolników do grupy producentów to dla nich szansa na rozwój i wyższe dochody, poprawę ich konkurencyjności na rynku, pewność zbytu produktów oraz zwiększenia opłacalności produkcji. Grupy producentów to również możliwość obniżenia kosztów funkcjonowania poprzez wspólne zakupy oraz użytkowanie maszyn i urządzeń, wspólne przygotowanie produktów do sprzedaży, ich przechowywanie i transport. To także prosta droga do poprawienia pozycji negocjacyjnej w kontaktach handlowych i ustalaniu warunków sprzedaży, jak również większe możliwości promowania wyrobów i samej grupy. Zrzeszeni producenci rolni mogą skutecznie konkurować z producentami europejskimi i światowymi. Warto zatem pomyśleć o tym jak najszybciej. GEM

About the author

gazetarolnika.pl

gazetarolnika.pl

Add Comment

Click here to post a comment