dopłaty

Płatności po nowemu!

W Polsce od 2015 r. stosowane są płatności związane z produkcją w sektorach: bydła, krów, owiec, kóz, roślin wysokobiałkowych, chmielu, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, owoców miękkich, lnu oraz konopi włóknistych. Jak informuje resort na swojej stronie, zgodnie z przepisami unijnymi, ta forma płatności może być stosowana jedynie w sektorach o szczególnym znaczeniu gospodarczym, społecznym lub środowiskowym, które znajdują się w trudnej sytuacji i jedynie w zakresie niezbędnym do utrzymania produkcji na poziomie z lat 2009-2013. Celem tych płatności nie jest natomiast stymulowanie zwiększania produkcji w danym sektorze. Po zastrzeżeniach KE, aby uniknąć negatywnych konsekwencji finansowych, trzeba było dokonać zmian. W przypadku kilku sektorów konieczne było ukierunkowanie wsparcia na tę grupę gospodarstw, w których sytuacja ekonomiczna (dochodowa) jest najtrudniejsza i gdzie utrzymuje się tendencja spadkowa w produkcji – twierdzi resort.
 
Rośliny wysokobiałkowepeas-575815_1280 Płatności po nowemu!

W miejsce dotychczasowej płatności do roślin wysokobiałkowych wprowadzono dwie oddzielne płatności: do roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno oraz do upraw paszowych. Płatność do roślin strączkowych  przysługiwać będzie do uprawy: łubinów, soi, grochu pastewnego oraz bobiku. Wsparciem objęte będą powierzchnie upraw, z których dokonano zbioru ziarna. Wyższa stawka będzie przysługiwała do pierwszych 75 ha uprawy, a niższa w przypadku pozostałych powierzchni. Płatność do upraw paszowych obejmie natomiast takie gatunki jak: esparceta, komonica, koniczyny, lędźwian, lucerna, nostrzyk, seradela i wyka i będzie przysługiwała maksymalnie do 75 ha. Z płatności wyłączone zostaną także uprawy przeznaczone na zielony nawóz (przyoranie). W całym sektorze roślin wysokobiałkowych utrzymano łączną kopertę finansową, przy czym zwiększono udział środków finansowych na wsparcie uprawy roślin strączkowych na ziarno. Zmiany maja na celu zapewnienie krajowej produkcji białka roślinnego na pasze oraz zachęcenie rolników do uprawy roślin, jakie pojawiły się wraz z wymogiem upraw proekologicznych (EFA – zazielenienie).


Bydło i owcepobrane Płatności po nowemu!

W przypadku młodego bydła i krów utrzymano dotychczasowe sektorowe koperty finansowe. W obu sektorach płatność będzie przyznawana wszystkim rolnikom utrzymującym co najmniej 3 sztuki zwierząt kwalifikujących się do wsparcia i będzie wypłacana maksymalnie do 20 sztuk (zmniejszenie z dotychczasowych 30 sztuk w obu płatnościach).

Utrzymanie kwot pozwoli na zwiększenie stawek do pierwszych 20 sztuk zwierząt kwalifikujących się do wsparcia, dzięki czemu grupa gospodarstw, w której odnotowuje się systematyczny spadek liczby stad, otrzyma wyższą płatność. Ze wsparcia skorzystają najbardziej te gospodarstwa, w których dochodowość jest niska i występuje zagrożenie spadku produkcji. Zwiększenie wsparcia obejmie ok. 80% rolników posiadających młode bydło i ok. 80% rolników utrzymujących krowy.

W przypadku płatności do owiec ustalono nowy okres przetrzymywania zwierząt kwalifikujących się do wsparcia – od 15 marca do 15 kwietnia roku składania wniosków. Zmiana została dokonana w związku z postulatami zgłaszanymi przez organizacje zrzeszające hodowców owiec.


Owoce i warzywaberry-1238249_1920 Płatności po nowemu!

W przypadku owoców miękkich ze wsparcia wyłączono uprawę malin. Powodem tej zmiany jest istotna poprawa zarówno opłacalności produkcji malin w ostatnich latach, jak i umocnienie pozycji polskich producentów na rynku międzynarodowym. Zdaniem ministra rolnictwa kontynuacja wsparcia w tym sektorze nie ma uzasadnienia w świetle przepisów UE. W przypadku sektora pomidorów zmniejszono kopertę finansową o około 1/3 z uwagi na wzrost produkcji w 2014 i 2015 oraz utrzymanie wymogu umowy na dostawę do podmiotów przetwórczych. W przypadku płatności do uprawy buraków cukrowych postanowiono, że wsparcie będzie przyznawane do powierzchni uprawy wszystkich buraków cukrowych, a nie tylko buraków kwotowych. Ma to związek ze zniesieniem kwotowania produkcji cukru od 2017 w całej Unii Europejskiej.

Wymienione zmiany znajdą odzwierciedlenie w przygotowywanych projektach krajowych aktów prawnych, które będą obowiązywały od 2017 r.

About the author

Grażyna Merchelska

Grażyna Merchelska

Add Comment

Click here to post a comment