dopłaty hodowla

Pomoc dla hodowców

Od 18 marca do 7 kwietnia można składać wnioski o udzielenie pomocy w ramach mechanizmów uruchomionych w oparciu o przepisy dotyczące nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i trzody chlewnej, w związku z którą uruchomiono 4 mechanizmy administrowane przez Biuro Interwencji, a realizowane przez Oddziały Terenowe ARR.

 

  Jest to: pomoc dla producentów mleka w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego, pomoc dla producentów świń (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF) w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego, pomoc dla producentów świń w formie refundacji kosztów zakupu świń hodowlanych, pomoc dla producentów świń na wyrównanie ceny sprzedaży (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF). Łącznie na pierwsze dwa mechanizmy przeznaczono 22,71 mln zł. Pomoc w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego ma postać refundacji kosztów zakupu: jałówek hodowlanych ras mięsnych lub ras dwukierunkowych, utrzymywanych wyłącznie w celu produkcji mięsa, mających powyżej 6 miesięcy i nie więcej niż 36 miesięcy lub buhaja czystorasowego rasy mięsnej, lub rasy dwukierunkowej, mającego powyżej 13 miesięcy. Pomoc może zostać udzielona maksymalnie do 20 zakupionych jałówek, 1 zakupionego buhaja, przy czym pomoc do zakupionego buhaja producent mleka uzyska pod warunkiem, że liczba jałówek, krów ras mięsnych lub krów ras dwukierunkowych, utrzymywanych wyłącznie w celu produkcji mięsa, przypadająca na tego buhaja, w dniu 30 czerwca 2017 r., nie będzie mniejsza niż 20 sztuk. Stawki ramach pomocy dla producentów mleka w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego kształtują się następująco: 1 000 zł – do jałówki, mającej w dniu zakupu powyżej 6 miesięcy i nie więcej niż 12 miesięcy, 1 500 zł – do jałówki, mającej w dniu zakupu powyżej 12 miesięcy i nie więcej niż 18 miesięcy, 2 500 zł – do jałówki, mającej w dniu zakupu powyżej 18 miesięcy i nie więcej niż 36 miesięcy, 4 000 zł – do buhaja, mającego w dniu zakupu powyżej 13 miesięcy. O wsparcie mogą ubiegać się ci producenci mleka, którzy w dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy posiadali w siedzibie stada nie więcej niż 30 krów typu użytkowego mleczny lub kombinowany, mających powyżej 24 miesiące, albo nie posiadali w tym dniu krów, a w 2016 r. sprzedali podmiotom skupującym nie mniej niż 5 tys. kg mleka. Ponadto w celu uzyskania refundacji producent mleka musi zobowiązać się do: utrzymywania nie krócej niż do dnia 30 czerwca 2020 r. jałówek, utrzymywania nie krócej niż do dnia 30 czerwca 2019 r. buhaja, zakończenia sprzedaży mleka podmiotom skupującym mleko nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., niesprzedawania mleka podmiotom skupującym mleko w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od upływu miesiąca, w którym producent mleka zakończył sprzedaż mleka tym podmiotom, przy czym ewentualne wznowienie tej sprzedaży podmiotom skupującym mleko może nastąpić nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2019 r., utrzymywania w siedzibie stada jałówek ras dwukierunkowych, do których będzie udzielona pomoc, wyłącznie w celu produkcji mięsa. Wnioski o udzielenie pomocy do refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego producenci będą mogli składać do właściwych ze względu na adres do korespondencji lub siedzibę producenta Oddziałów Terenowych ARR. Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień wpływu tego wniosku do właściwego Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego. Oprac. GEM  

About the author

gazetarolnika.pl

gazetarolnika.pl

Add Comment

Click here to post a comment