dopłaty

Rekompensata za szkody

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym przewiduje się udzielanie w 2016 r. pomocy dla producentów rolnych w wysokości 100 mln zł na podstawie podpisanego 23 listopada rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r.

Zgodnie z rozporządzeniem pomoc będzie przyznawana, w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego ARiMR, na wniosek tego producenta rolnego, złożony do 5 grudnia na formularzu opracowanym i udostępnionym przez agencję na stronach internetowych przez nią administrowanych. Stawka pomocy będzie wynosiła 400 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których szkody spowodowane wystąpieniem suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania wyniosły co najmniej 50% i mniej niż 70% oraz 1 ha upraw w szklarniach i tunelach foliowych, na której powstały ww. szkody w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% powierzchni tych upraw. Jednakże w przypadku, gdy zapotrzebowanie na pomoc wynikające ze złożonych przez producentów rolnych wniosków przekroczy 100 mln zł, do wyliczenia wysokości pomocy stosowany będzie współczynnik korygujący, który stanowić będzie iloraz kwoty 100 mln zł i kwoty wynikającej ze złożonych wniosków. GEM

About the author

Grażyna Merchelska

Grażyna Merchelska

Add Comment

Click here to post a comment