polityka

Senior też człowiek!

Taka forma opieki nad osobami starszymi, a także niepełnosprawnymi, chorymi, bezrobotnymi czy uzależnionymi, prowadzona jest już od lat na dużą skalę w Holandii, we Włoszech czy Francji. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w kujawsko-pomorskim już w 2008 roku wpadł na pomysł wykorzystania doświadczeń holenderskich i rozpoczął program Reorientacji Zawodowej Rolników i Mieszkańców Wsi, czyli poszukiwania dla nich alternatywnych źródeł dochodu. Do programu kwalifikowano m.in. rolników z rodzin wielopokoleniowych, którzy opiekowali się starszymi krewnymi oraz właścicieli ośrodków agroturystycznych. W 2013 roku 17 mieszkańców Borów Tucholskich po odpowiednim kursie zdało egzamin zawodowy i uzyskało tytuł opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej.

W 2014 roku zorganizowano wyjazd studyjny do Holandii dla tych, którzy byli zainteresowani rozpoczęciem takiej działalności. Następnie gospodarstwa opiekuńcze skierowały ofertę do osób w wieku od 65 do 77 lat, które chcą aktywnie spędzać czas, a także dla tych, które stają się niesamodzielne i nie mogą pozostawać bez opieki. Od lutego 2015 kilkunastu gospodarzy w kujawsko-pomorskim łączy działalność rolniczą z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia. Ma to być odpowiedź na potrzeby seniorów i sposób na dodatkowy zarobek.

Jest ciąg dalszy

W ramach kontynuacji tych działań Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego realizuje projekt „Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim” finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014­-2020. Zgodnie z założeniem projektu 2 stycznia uruchomiono 15 gospodarstw opiekuńczych. Rekrutacja gospodarzy odbyła się w drugim półroczu 2016 roku. Z usługi opiekuńczej korzysta w nich 76 podopiecznych, w większości z obszarów wiejskich. Czas udziału w projekcie jednej osoby to pół roku. W projekcie będzie świadczone stałe doradztwo dla gospodarstw wspierające ich funkcjonowanie i rozwój oferty, służące dostosowaniu zajęć do indywidualnych potrzeb podopiecznych. Zostaną zorganizowane również szkolenia wspierające zakładanie i rozwijanie tej działalności. Część z nich będzie miała charakter wyjazdowy do innych gospodarstw, co pomoże upowszechniać dobre praktyki i rozwiązania. Łącznie w przedsięwzięciu weźmie udział 225 podopiecznych.

seniorzy-fota-Kopiowanie-300x203 Senior też człowiek!

W każdym województwie

Celem ministerialnego projektu „Gospodarstwo opiekuńcze” jest utworzenie w każdym województwie od kilku do kilkunastu, a jeśli będzie zainteresowanie, nawet kilkudziesięciu gospodarstw opiekuńczych, w formule podmiotów działalności gospodarczej lub innej formie dozwolonej przepisami prawnymi. Powstanie też system wsparcia instytucjonalnego dla gospodarstw opiekuńczych, w tym ustanowienie koordynatorów regionalnych. Projekt przewiduje budowę sieci gospodarstw wpisujących się w ideę rolnictwa społecznego, wypracowanie modelowych rozwiązań dla potrzeb rozwoju gospodarstw opiekuńczych, prowadzenie działań promocyjnych, a także budowę mechanizmów kontroli jakości i rzetelności świadczenia usług. Na realizację projektu planuje się m.in. środki Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Planu Operacyjnego 2016-2017 oraz 2018-2019, Regionalnych Programów Operacyjnych, POWER. Bezpośrednim realizatorem ogólnopolskiego projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy” jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, a w projekt włączone zostaną Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Centrum w Brwinowie przeprowadziło w styczniu szkolenie dla doradców, a od lutego organizowane są spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rolników i członków ich rodzin, zainteresowanych podjęciem działalności opiekuńczej. Spotkania zakończą się w połowie marca. Planuje się przeprowadzenie 48 spotkań (po 3 w każdym województwie) dla ok. 1000 osób.

Lepsza opieka

Drugi projekt dotyczący seniorów to „Aktywny i zdrowy senior rolnik” realizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ma on na celu wypracowanie systemu opieki i rehabilitacji nad osobami starszymi z obszarów wiejskich objętych systemem rolniczego ubezpieczenia społecznego. Projekt ma charakter pilotażowy, a chodzi w nim o usprawnienie działań w zakresie opiekuńczo-rehabilitacyjnej oferty ubezpieczeniowej dla seniorów. Projekt jest częścią projektu strategicznego Zdrowsze społeczeństwo, ujętego w obszarze Kapitał ludzki i społeczny w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Prezes KRUS 4 stycznia powołał Zespół ds. realizacji projektu „Aktywny i zdrowy senior rolnik”, w skład którego wchodzą pracownicy Kasy oraz Funduszu Składkowego USR. Uruchomienie projektu planuje się w połowie roku. Wsparcie finansowane ma pochodzić m.in. ze środków Funduszu Składkowego USR.seniorzy-fot3-Kopiowanie Senior też człowiek!

Podwyżki emerytur i rent

Jest jeszcze jedna dobra wiadomość dla seniorów. Od 1 marca zostały podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze. Jeżeli w wyniku podwyżki świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (1000 zł) – podwyższa się je z urzędu do 1000 zł. Z kolei wysokość renty socjalnej wynosi 840 zł, a łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej nie może przekroczyć kwoty 2000 zł (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 100 zł). Od zwaloryzowanej kwoty świadczenia emerytalno-rentowego zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne. Wzrastają również kwoty dodatków przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą: dodatek pielęgnacyjny – 209 zł 59 gr, dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 314 zł 39 gr, dodatek za tajne nauczanie – 209 zł 59 gr, dodatek kompensacyjny – 31 zł 44 gr, dodatek dla sieroty zupełnej – 393 zł 93 gr. Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w IV kwartale 2016 r. wyniosło 4218 zł 92 gr. W związku z podaną przez Prezesa GUS kwotą przeciętnego wynagrodzenia zmienią się również dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów. I tak od dnia 1 marca 2017 r. kwoty te wynoszą: 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 2953 zł 30 gr (przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty), 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 5484 zł 60 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytury/renty), przychody między kwotą 2953 zł 30 gr a 5484 zł 60 gr powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 565 zł 53 gr, a w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 480 zł 73 gr. Bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Emeryci ci mogą zarobkować bez ograniczeń. Dotyczy to również osób uprawnionych do częściowej emerytury rolniczej.

About the author

Grażyna Merchelska

Grażyna Merchelska

Add Comment

Click here to post a comment