dopłaty polityka

Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesianie do 17 sierpnia!

zalesienie
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że do 17 sierpnia można składać wnioski o przyznanie wsparcia na posadzenie lasu. Nabór wniosków ruszył 15 czerwca.
Pomoc z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 adresowana jest do tych rolników, którzy zdecydowali się posadzić na swoich gruntach las. O wsparcie na zalesienie ubiegać się mogą także jednostki samorządu terytorialnego. Dotychczas Agencja przyjęła 73 wnioski o wsparcie zalesienia w sumie na 84 hektarach. Złożone wnioski zostaną poddane ocenie punktowej, a najwięcej punktów będzie można otrzymać w przypadku posadzenia lasu w tzw. korytarzu ekologicznym, na obszarach zagrożonych erozją wodną. Punkty przyznawane też będą za posadzenie lasu na terenach przylegających do wód śródlądowych, lasu lub obszaru zalesionego, a także na terenach o nachyleniu powyżej 12 stopni oraz za zalesianie gruntów w województwach, w których lesistość jest niższa od 30 proc. Na tej podstawie zostanie sporządzona lista określająca kolejność przysługiwania pomocy na zalesianie. Zostanie ona podana przez prezesa Agencji do publicznej wiadomości za pośrednictwem portalu internetowego ARiMR nie później niż 15 października 2015 r. Maksymalna powierzchnia, do której będzie można otrzymać pomoc na zalesianie, wynosi 20 ha, a minimalna 0,1 ha. Aby otrzymać takie wsparcie, konieczne będzie posiadanie specjalnego planu zalesieniowego, który opracowuje nadleśniczy oraz dokonanie nasadzeń zgodnie z jego założeniami. Pomoc na „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” będzie wypłacana w trzech różnych formach: w formie jednorazowego wypłacenia wsparcia na zalesianie (część inwestycyjna), w formie wypłacania przez 5 lat premii pielęgnacyjnej oraz w formie wypłacania przez 12 lat premii zalesieniowej. Wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej rolnicy będą mogli składać od 2016 r. GEM

About the author

gazetarolnika.pl

gazetarolnika.pl

Add Comment

Click here to post a comment